Žádosti o dotace a dotační management:

Poskytování informací o možnostech financování Vašich záměrů pomocí grantů a dotací. Následné vytipování vhodného dotačního programu:

 • Na základě Vašich požadavků Vás budeme průběžně informovat o možnostech podání žádosti o dotaci pro Váš projektový záměr.

Posouzení žadatele o dotaci a realizovatelnosti jeho projektového záměru:

 • Vytvoříme analýzu Vašeho projektového záměru, na základě které Vám doporučíme, zda-li jste vhodným žádatelem o dotaci, jak silné jsou Vaše šance na úspěch a kde je nutné záměr optimalizovat.

Pomoc při zajišťování financování Vašich záměrů z externích zdrojů (úvěry):

 • Vytvoření podkladů nutných pro posouzení žádosti o poskytnutí úvěru a poradenská podpora při jednání s poskytovatelem úvěru.

Kompletní proces zpracování žádosti o dotaci dle podmínek poskytovatele dotace:

 • Seznámení klienta se všemi náležitostmi, které jsou nutné zajistit pro formální přijetí žádosti k jejímu hodnocení.
 • Vypracování podkladů k žádosti (liší se dle nároků jednotlivých dotačních titulů): zpravidla se jedná o studii proveditelnosti (podnikatelský záměr), analýzu nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis), finanční realizovatelnost projektu, a veškeré povinné přílohy dle podmínek poskytovatele dotace.
 • Vytvoření a administrace elektronického účtu projektu. Podpora při vytvoření elektronického podpisu.
 • Poradenská podpora při zajišťování podkladů pro dokumentaci k územnímu, stavebnímu povolení (projektová a výkresová dokumentace, položkové rozpočty atd.) a k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění.
 • Vyplnění elektronické žádosti o dotaci a kompletace písemné žádosti se všemi náležitostmi k odevzdání.

Zajištění veškeré organizační činnosti nezbytné pro výběr dodavatelů:

 • Dle podmínek poskytovatele dotace a dle platné legislativy (zákon 137/2006 Sb., v platném znění a ostatní právní předpisy).
 • Zhotovení požadavků na zpracování nabídky a obchodních podmínek, včetně návrhu dodavatelské smlouvy.
 • Řízení celého procesu výběru vítězného uchazeče, včetně komunikace se všemi relevantními orgány státní správy a samosprávy.

Podpora při realizaci schválené žádosti o dotaci (Investiční dozor):

 • Sledování dodržování podmínek ustanovených ve smlouvě mezi žadatelem a poskytovatelem dotace.
 • Vypracování podkladů pro předložení monitorovacích zpráv, včetně zpracování a předložení žádostí o platbu (proplacení proinvestovaných nákladů).
 • Součinnost při kontrolách.
 • Vypracování závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu.